top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 www.gadocatering.pl opublikowany w dniu 25 listopada 2020 r.

Sprzedaż Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.gadocatering.pl realizuje Marta Wajda z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jaracza 3, 00-378 Warszawa, NIP: 5262779647, REGON: 368390480

 

1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa on zasady działania Sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem elektronicznym www.gadocatering.pl oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług Sklepu internetowego, w tym tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w Unii Europejskiej, a jego podstawą prawną są w szczególności:

• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730

z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730 z późn. zm,),

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. z 2019 r. poz. 80 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Regulamin określa prawa i obowiązki Kupującego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 

Warunkiem korzystania z Usług Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu

oraz Polityki Prywatności i ich akceptacja.

Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

• Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część, określający warunki sprzedaży towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Sklepu;

• Sklep – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem www.gadocatering.pl (https://gadocatering.pl), platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiający Kupującemu składanie zamówień na Towary, będący własnością Sprzedającego;

• Sprzedawca – Marta Wajda – będący właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

• Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, a także Skarb Państwa oraz jego jednostki organizacyjne, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu;

• Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie i zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

• Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

• Dane osobowe – dane zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie, a także w innych do tego przeznaczonych miejscach Sklepu, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Sklepu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych

z prowadzeniem Sklepu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Kupującego, w tym w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego.

 

• Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą

za pośrednictwem Sklepu, której treść odpowiada treści niniejszego w tym również umowa zawarta na odległość tj. umowa zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; Umowa sprzedaży zawierana jest w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

• Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego

za pośrednictwem Sklepu tj. Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

• Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie,

• Konto – indywidualnie wydzielona przestrzeń w ramach Sklepu,

udostępniona Kupującemu przez Sprzedawcę nieodpłatnie w celu złożenia Zamówienia, przeglądania historii zamówień, podglądu złożonego Zamówienia, edycji Koszyka oraz samodzielnej edycji danych, do którego Kupujący ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła.

• Login – adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym w Sklepie umożliwiający późniejszą indywidualną identyfikację Kupującego podczas korzystania ze Sklepu.

• Rejestracja – podanie Danych osobowych oraz innych danych przez Kupującego w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu poprzez wpisanie tych danych do odpowiedniego formularza i założenie Konta;

• Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj

i liczbę Towarów.

 

3

Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przechowywanie i przetwarzanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dla korzystania ze Sklepu Kupujący powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 11, Edge w wersji 80 lub nowszej, Chrome w wersji 80 lub nowszej, Firefox w wersji 74 lub nowszej, Safari w wersji 12 lub nowszej, Opera

w wersji 65 lub nowszej

 

4

Rejestracja w Sklepie i tworzenie Konta

Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z utworzeniem Konta Kupującego. Rejestracja w serwisie jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna.

Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane zarówno przez zarejestrowanych Kupujących, jak

i Kupujących nieposiadających Konta.

Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta.

Formularz rejestracyjny wymaga podania w szczególności:

• imienia osoby fizycznej lub firmy i formy organizacyjnej osoby prawnej,

• nazwiska osoby fizycznej lub numeru NIP osoby prawnej,

• adresu zamieszkania lub siedziby (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu,

numer lokalu),

• adresu e-mail,

• numeru telefonu,

• hasła (oraz potwierdzenia hasła),

Adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym stanowi jego Login do Sklepu.

Hasło podane przez Kupującego powinno składać się z ciągu co najmniej 6 znaków. Hasło Kupującego

nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący zobowiązany jest do zachowania go w tajemnicy.

Podczas Rejestracji Kupujący wyraża zgodę na wszystkie warunki funkcjonowania Sklepu określone

w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Podczas Rejestracji w Sklepie Kupujący oświadcza, że:

• zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,

• zapoznał się z Polityką prywatności oraz Polityką Plików Cookies Sklepu i akceptuje wszystkie ich postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie wpisanych do formularza rejestrowego Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży i jej realizacji, w tym dostawy

 

zamówionych Towarów, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu, zgodnie z treścią Polityki Prywatności Sklepu.

• wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości oraz informacji od Sprzedającego o ewentualnych utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych

w działaniu Sklepu,

• jego przystąpienie do korzystania z Usług oferowanych przez Serwis jest dobrowolne.

Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na podany przez Kupującego adres e- mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Konto zostanie aktywowane po kliknięciu w link aktywacyjny.

Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@gadocatering.pl z prośbą o usunięcie Konta.

 

5

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne:

• założenie i prowadzenie Konta w Sklepie;

• umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

(Formularz zamówienia);

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie zawarta jest

na czas nieoznaczony.

Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.

 

Kupujący może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznych drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@gadocatering.pl ze wskazaniem jakiej usługi reklamacja dotyczy oraz na czym polega problem. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w taki sam sposób, w jaki nastąpiło zgłoszenie reklamacji.

Kupujący może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@gadocatering.pl ze wskazaniem jakiej usługi reklamacja dotyczy oraz na czym polega problem. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. lub pisemnie na adres: ul. Jaracza 3/24 00-378 Warszawa.

Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku, gdy Kupujący obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści

o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy przez Sprzedającego. Wezwanie oraz wypowiedzenie zostaną wysłane przez Sprzedającego na adres e- mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

Na drodze porozumienia stron, Sprzedawca i Kupujący rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Sprzedawcę lub Kupującego nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje usunięciem

Konta Kupującego ze Sklepu.

 

6

Składanie Zamówienia

Zakup Towaru

Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakupu Towaru możne dokonać zarówno Kupujący posiadający Konto w Sklepie oraz Kupujący nieposiadający Konta (za pośrednictwem Formularza Zamówienia).

 

Zamówienia dokonywane są wyłącznie przez stronę internetową Sklepu.

Ceny Towarów na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Podanie cen netto ma charakter jedynie informacyjny i nie oznacza ceny, jaką Kupujący będzie zobowiązany zapłacić za Towar. Ceny podawane są w złotych polskich.

Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w Formularzu Zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności

w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień potwierdzonych zgodnie z treścią § 6 ust. 14 Regulaminu przed dniem zmiany cen.

Towary dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, producenta, objętości, wagi, składu oraz informacji o posiadanych certyfikatach. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy Towaru nie zawierały błędów. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących opisu Towaru Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem hello@gadocatering.pl.

Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. O ewentualnych przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Kupujący posiadający Konto w Sklepie zostanie poinformowany przez Sprzedającego wiadomością przesłaną na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

Kupujący może dokonać zakupu Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Kupujący może mieć do wyboru kilka wariantów Towaru w różnych wariantach objętościowych, wagowych lub smakowych w różnych cenach. Po dokonaniu wyboru Towaru Kupujący samodzielnie określa liczbę sztuk Towaru za pomocą dostępnych przycisków „+” oraz „-”, a następnie powinien kliknąć w ikonę koszyka. Wybrany Towar zostaje zapisany w koszyku Kupującego i może on kontynuować zakupy w Sklepie dodając do koszyka kolejne Towary.

Po zakończeniu zakupów Kupujący powinien przejść na stronę Zamówienia. Na stronie Zamówienia Kupujący powinien sprawdzić poprawność znajdujących się w koszyku Towarów, wypełnić Formularz Zamówienia, na następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę”.

 

Z chwilą złożenia Zamówienia, tj. kliknięcia w przycisk “Zamawiam i płacę” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów objętych Zamówieniem.

Kupujący dokonuje zakupu Towarów według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

Dostępne metody płatności to:

• szybki przelew internetowy (Payu.pl),

• przelew bankowy,

• karta kredytowa.

Na każdym etapie składania Zamówienia Kupujący może je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Kupującego do końca (tj. nie zostanie kliknięty przycisk „Zamawiam i płacę”), zostanie automatycznie anulowane.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży).

Sprzedawca dostarcza Kupującemu dokument sprzedaży w postaci faktury VAT, wraz z dostarczonym Towarem. W celu wystawienia faktury VAT Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego

i podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 

7

Realizacja Zamówienia

Wszystkie Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w dni robocze. Zamówienia złożone po godzinie 14:00, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje:

• po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy – w przypadku płatności za pośrednictwem Payu.pl, przelewem lub kartą lub

• po potwierdzeniu przez przyjęcia Zamówienia – w przypadku płatności na miejscu.

Minimalny termin realizacji Zamówienia wynosi 48 godziny i liczony jest od momentu

 potwierdzenia złożenia zamówienia.

 

Realizacja Zamówienia obejmuje kompletowanie zamówionych Towarów, ich zapakowanie oraz przygotowanie do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.

Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się terminu dostawy.

 

8 Warunki dostawy

Dostawa następuje na wskazany przez Kupującego adres na terenie Warszawy i okolic.

Koszty dostawy pokrywa Kupujący, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub regulaminu promocji stanowią inaczej.

Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy:

• przesyłka kurierska

• Odbiór własny na miejscu.

Termin i koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Kupującego, a także od gabarytów i wagi zamówionego Towaru. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego.

Orientacyjny termin realizacji dostawy na terytorium Polski wynosi: dla przesyłek wysyłanych kurierem 23.12.2020 oraz 24.12.2020 ,

Z chwilą odebrania Towaru przez Kupującego przechodzą na niego korzyści i ciężary z nim związane

oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy opisane zostały

 

9

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Ze względów sanitarnych, w szczególności z uwagi na konieczność ochrony zdrowia publicznego

Kupujący nie ma prawa odstąpić od Umowy sprzedaży.

 

10

 zakładce „Koszty i terminy dostawy” znajdującej się pod adresem: 

 

Odpowiedzialność za wady

Reklamacje

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar pozbawiony wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy określone są szczegółowo w przepisach kodeksu Cywilnego.

Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Kupujący ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 3 dni od dnia otwarcia opakowania oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości oraz, dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:

• numer zamówienia,

• dane Kupującego,

• nazwę uszkodzonego Towaru,

• opis reklamowanej wady,

• jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące reklamowaną wadę,

• żądanie reklamacyjne,

• jeśli to możliwe protokół szkody spisany z kurierem (nie jest to warunek

konieczny),

• dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (np.

paragon, faktura VAT (nie jest to warunek konieczny),

• wskazanie na jaki adres Sprzedawca ma wysłać odpowiedź w sprawie

reklamacji. Reklamacje należy składać na adres hello@gadocatering.pl

mailowo.

  Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli będzie taka konieczność Sprzedawca skontaktuje się

z Kupującym w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego (takich jak np. potrzeba

lub termin oględzin Towaru przez przedstawiciela Sprzedawcy).

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni pod dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacji.

 

11

Zmiany Regulaminu

O treści zmian Regulaminu każdy użytkownik Sklepu zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Kupujący posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę

o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres e-mail, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wejdą w życie w terminie określonym przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia informacji na stronie głównej Sklepu i wysłania

do zarejestrowanych Kupujących wiadomości e-mail, o których mowa w ust. 2.

W przypadku, gdy Kupujący posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest

on zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości

e-mail o zmianie Regulaminu i wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej Konta.

Do Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy sprzedaży.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o świadczenie usług elektronicznych

o charakterze ciągłym (np. Konto) zmieniony Regulamin wiąże Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący będący Konsumentem został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. nie złożył żądania usunięcia Konta) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący będący Konsumentem, ma możliwość:

• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

• zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.ph p

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą niepoddane rozstrzygnięciu zgodnie z ust.

1 -3 będą rozpoznawane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby właściciela Sklepu.

 

13

Postanowienia końcowe

Tekst jednolity niniejszego Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: https://gadocatering.pl/regulamin

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2020 r.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,

w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta.

 

Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: • e-mail: hello@gadocatering.pl

bottom of page